Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Media-Vision, niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Media-Vision te aanvaarden

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes – orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Media-Vision zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Reclamekrak via mail of schrijven. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. De bestelling wordt uitgevoerd vanafontvangst van het voorschot.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Media-Vision haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 249 EUR.

3.2. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze opdrachtnemer wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij Media-Vision, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 4. Levering

4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Media-Vision niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 5. Risico

5.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Media-Vision bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten

6.1. Bij elke bestelling dient de klant een voorschot te betalen van 30 % van het factuurbedrag, met een minimum van 249 EUR.

6.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Media-Vision. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

6.3. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door Media-Vision, is de klant aan Media-Vision een nalatigheidsintrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Media-Vision zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.

Artikel 7. Klachten – protest van de factuur

7.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Media-Vision/ t.a.v. Erwin Van Pottelberge te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid – Algemeen

8.1. Media-Vision verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Media-Vision zijn middelenverbintenissen. Media-Vision is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

8.2. Media-Vision kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Media-Vision zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Media-Vision of een aangestelde.

8.3. De aansprakelijkheid van Media-Vision met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Media-Vision. De totale aansprakelijkheid van Media-Vision, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Media-Vision werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

8.4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Media-Vision geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

Artikel 9. Aansprakelijkheid software

9.1. Onverminderd artikel 8, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders blijven eigendom van Media-Vision.

10.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Media-Vision ontwikkelde sites.

10.3. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Media-Vision ten allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Media-Vision onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Media-Vision waarvan hij kennis neemt.

Artikel 11. Hostingdiensten

11.1. Voor de hosting werkt Media-Vision samen met een gespecialiseerde hostingpartner.

11.2. De hostingdiensten worden door Media-Vision aan de klant verstrekt per jaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd bij Media-Vision en wordt jaarlijks aangepast. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk tegen 2 maanden voor aflopen hosting zijn opzeg aan Media-Vision/ t.a.v. Erwin Van Pottelberge over te maken per aangetekende brief. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk tegen 2 maanden voor aflopen hosting zijn opzeg aan media-vision over te maken per aangetekende brief. Bij laattijdige opzeg zal de klant een vergoeding van €249 exc. BTW verschuldigd zijn.

Artikel 12. Domeinnaam

12.1. Indien de klant een domeinnaam bestelt via Media-Vision, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. Media-Vision staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan media-vision. Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk 2 maanden voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie. Bij laattijdige opzeg is de klant een vergoeding van € 249 exc. BTW verschuldigd.

Artikel 13. Beëindiging van de overeenkomst

13.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Media-Vision het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

13.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Media-Vision verleende diensten betalen, alsook de kosten die Media-Vision moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Media-Vision nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Media-Vision. Bovendien behoudt Media-Vision het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

13.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 14. Geheimhoudingsplicht

14.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15. Verwerking persoonsgegevens

15.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Media-Vision, Media-Vision de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

15.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Media-Vision persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen.De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Artikel 16. Referentie

16.1. De klant gaat ermee akkoord dat de door Media-Vision voor de klant ontwikkelde materialen worden opgenomen in het referentieportfolio van Media-Vision.

Artikel 17. Overmacht

17.1. Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Media-Vision geen controle heeft, bevrijden Media-Vision, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Artikel 18. Nietigheid

18.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Media-Vision en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 19. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

19.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Media-Vision. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Doornik.

Artikel 20. De creatie van onderscheidingstekens

20.1. Wij hebben zeker de expertise in huis om een woord- of beeldmerk of een complex woord-beeldmerk te ontwikkelen voor u.

20.2. We willen er u wel op wijzen dat Media-Vision niet kan instaan voor een onderzoek naar de beschikbaarheid van een teken. We raden u aan contact op te nemen met een gespecialiseerd merkenbureau om na te gaan of bepaalde tekens niet eerder door derden werden gebruikt of geregistreerd als merk.

20.3. Met ditzelfde gespecialiseerde merkenbureau dient u het onderscheidend vermogen van uw onderscheidingsteken te bespreken nu dergelijke evaluatie gespecialiseerde juridische kennis veronderstelt.

Artikel 21. De creatie van illustraties, animaties en video

21.1.Op illustraties, animaties , video’s en afgeleiden waar er noch een cessie noch een licentie op rust in het voordeel van de opdrachtgever moet de uitvoerder per exploitatiewijze (bij gebruik, reproductie, wijzigingen, herproductie, … ) ingelicht worden en dient er een vergoeding  betaald te worden als men voor een andere uitvoerder kiest.